MEHMET ve  ESRA CANSIZ VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve MUVAFAKATNAME

KVKK Nedir?

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı olarak kurulduğumuz günden beri büyük önem verdiğimiz Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak çalışmalarımızı, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ile paralel bir yaklaşımla yürütmeye devam ediyoruz.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Mehmet -Esra Cansız Vakfı olarak taahhüt etmekteyiz. Vakfımızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. Bu kapsamda hem kanunda ifade edilen bazı terimler hem de yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 ‘da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Vakfımız da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Vakfımızın tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. Vakfımıza gönderdiğiniz Öğrenci Belgesi, Gelir Belgesi, Sicil Belgeleri ve Tapu kaydı gibi kişiyi tanımlayan veriler de Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri “ilgili kişi” ya da “veri sahibi” dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili Temel Kurallar

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Mehmet- Esra Cansız Vakfı, topladığı verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Vakıf, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Vakıf, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. Yardım amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Vakıf, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

MEHMET ESRA CANSIZ VAKFI . (‘‘Vakıf’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından;
 • Kimlik, iletişim, fotoğraf, adres, eğitim, öğrenim bilgileri, öğrenci bilgileri, banka, finans, ekonomik durumunuzu gösteren bilgi ve belgeler, sağlık bilgileriniz ve şehit- gazi yakını olduğunuza dair bilgiler sizinle ve ailenizle ilgili finansal bilgiler ve ceza mahkumiyeti dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz, tarafınıza burs ve/veya yardım sağlanıp sağlanamayacağının vakfımızca değerlendirilebilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi,
 • Vakıftan burs alan öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine psikiyatrik muayene, psikososyal destek, hastanede yapılacak tetkik ve tedavilerinin sonuçlanmasına ilişkin sağlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Yapılacak yardım ve burs içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Vakıf’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vakıf’ın ve Vakıf’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde, işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere vakıf amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bur ve yardım ödemesinin yapılacağı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Vakfın Genel Müdürlüğü, üniversitelerdeki koordinasyon ve hizmet merkezleri, diğer STK ve/veya kuruluşlarla birlikte ortak olarak yapılan faaliyetlerdeki ortak girişimler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak vakfımıza başvurmanız, başvurunuz reddi halinde 30 gün sonra Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurmanız gerekmektedir

Vakfa iletmiş olduğum veya Vakfın  usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Vakfın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

İşbu beyan ve onay formunu, yazılı, kısa mesaj, elektronik posta, internet, ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu  açık rızam ile kabul ediyorum.